تصویرگران پویا اندیش
28111110 | 22580505 | 22587587

آموزش الگو بالاتنه نوزاد

  25 مرداد 1399 12:24
 0
امتیاز کاربران 0/0 از 5

آموزش الگو بالاتنه نوزاد

آموزش الگو بالاتنه نوزاد¬ چه مزیت هایی دارد؟! آیا  شما هم همواره به دنبالِ پیدا کردنِ لباس‌ هایی می ‌گردید که کاملاً متناسب با تنِ نوزادتان و باب سلیقۀ خودتان باشد؟ اگر چنین است، می ‌توانید لباس دلخواه‌ و باب تنِ نوزادتان را خودتان بدوزید. نگران نباشید، اصلاً کارِ سختی نیست! از این طریق می ‌توانید مدلی را که در ذهن دارید ابتدا روی الگو، و در نهایت روی پارچۀ دلپسندتان پیاده کنید.
خبر خوب اینکه هر چیزی را که دوست داشته باشید می ‌توانید برای فرزندتان بدوزید؛ از کلاه‌ های پارچه ‌ای و زیبا گرفته، تا بلوز و شلوارهای کوچک! در این مطلب، به آموزش الگوی بالاتنۀ نوزاد خواهیم پرداخت.
با تصویرگران پویااندیش همراه باشید!


چگونه لباس نوزاد را اندازه گیری کنیم؟!

برای ترسیم الگوی بالاتنه نوزاد، هم می ‌توانید نوزادتان را اندازه گیری کنید و هم می ‌توانید از اندازه‌ های استاندارد بهره ببرید. برای ترسیمِ الگو، قسمت‌ های زیر را اندازه گیری کنید:
•    سر شانه
•    قد بالاتنه
•    دور کمر
•    دور باسن
•    کارور پشت
•    کارور جلو
•    دور سینه
•    یقه
•    اندازه آستین
•    اندازه حلقه آستین


ترسیم الگو لباس نوزاد!

الگوی بالاتنۀ نوزاد هم مانند همۀ الگوهای دیگر، از قسمت‌ های جلو، پشت و آستین تشکیل شده است. در قدمِ اول، باید کادرِ کلی را برای طراحی الگوی جلو ترسیم کنید. کار را از سمت چپ کاغذ الگویتان آغاز کنید.
خطی عمودی ترسیم کنید و نقطۀ شروعِ آن را نقطۀ «صفر» بنامید. روی همان خط عمودی، نقطۀ «یک» را مشخص سازید: قد بالاتنه، به علاوۀ یک سانتی متر. نقطۀ صفر و یک را به یکدیگر متصل کنید.
باز به سراغ نقطۀ «صفر» بروید و نقطۀ «دو» را میان نقطۀ صفر و یک مشخص کنید: نصفِ فاصلۀ میان صفر و یک، به علاوۀ دو و نیم سانتی متر.


حالا نوبت به ترسیمِ نقطۀ «سه» می ‌رسد. برای ترسیمِ نقطۀ سوم، باید کار را از نقطۀ دو آغاز کنیم و به سمت راست برویم: نصفِ اندازۀ دور سینه، به علاوۀ چهار سانتی متر.  نقطۀ دو و سه را به یکدیگر وصل کنید.
حالا می ‌خواهیم نقطۀ «چهار» را مشخص کنیم. نقطۀ چهار، درست رو به‌ روی نقطۀ یک و سه قرار دارد. کافی است خطی موازی خط دو- سه ترسیم کنید تا نقطۀ چهار مشخص شود.
حالا به سراغ نقطۀ «پنج» می ‌رویم تا چارچوبِ الگو تکمیل شود: از نقطۀ صفر، خطی موازی با نقطۀ دو-سه ترسیم کنید تا نقطۀ پنج به دست بیاید. 
اکنون چارچوبِ کار آماده شده و به سراغ مراحل بعدی می ‌رویم. باز هم کار را از نقطۀ صفر شروع می ‌کنیم. اندازۀ قدِ بالاتنه را بر ده تقسیم می ‌کنیم و به آن اندازه از نقطۀ صفر پایین می ‌آییم و نقطۀ «شش» را مشخص می ‌کنیم. از این نقطه، خطی افقی ترسیم کنید تا سرشانۀ لباستان مشخص شود.
حالا به سراغ نقطۀ «هفت» می ‌رویم. خط هفت درست بین نقطۀ 6 و 2 قرار دارد. از نقطۀ 7 نیز خطی افقی ترسیم کنید. در واقع این خط افقی،  خط کارور لباس است.


حالا به ترسیمِ الگوی پشت لباس می ‌رسیم. برای ترسیمِ الگوی پشت، از نقطۀ دو شروع می ‌کنیم. اندازۀ کارور پشت را به علاوۀ دو کرده و نقطۀ «هشت» را روی الگو مشخص می ‌کنیم. از نقطۀ هشت نیز خطی عمودی به سمت بالا ترسیم می ‌کنیم تا اولین خط را قطع کنید. آن نقطه را «نه» نامگذاری کنید.
باز به نقطۀ صفر برمی ‌گردیم. از نقطۀ صفر به اندازۀ یک سانتی متر پایین بیایید و نقطۀ «ده» را مشخص کنید.
باز هم به سراغ نقطۀ صفر بروید؛ از نقطۀ صفر، به اندازۀ یک پنجمِ اندازۀ دور گردن، منهای 0.2 سانتی متر به سمت راست بروید و نقطۀ «یازده» را مشخص کنید.
اکنون می ‌توانید انحنای گردن را رسم کنید؛ از نقطۀ ده به سمت نقطۀ یازده بروید.
حالا نوبت به ترسیم نقطۀ دوازده می ‌رسد؛ از نقطۀ یازده به اندازۀ طول سرشانه، به علاوۀ 0.3 سانتی متر به سمت خط سرشانه بیایید و نقطۀ دوازده را مشخص کنید. حالا نقاط یازده و دوازده را به یکدیگر متصل کنید.

حالا به سراغ نقطۀ سه بروید و به اندازۀ نصف کارور پشت به سمت چپ بیایید و نقطۀ سیزده را روی خط دو-سه مشخص کنید.
اکنون نقطۀ «چهارده» را ترسیم می ‌کنیم. برای ترسیم این نقطه، از نقطۀ هشت شروع می ‌کنیم و به اندازۀ نصفِ فاصلۀ خط هشت-سیزده، منهای نیم سانتی متر به سمت راست می ‌رویم و نقطۀ چهارده را مشخص می ‌کنیم. از نقطۀ چهارده، خطی عمودی ترسیم کنید تا به نقطۀ «پانزده» برسید.
حالا به سراغ نقطۀ هشت بروید و (طبق شکل)، نیمساز زاویه را ترسیم کنید تا نقطۀ «شانزده» مشخص شود.
نقطه‌ های چهارده، شانزده، نه و دوازده را طبق شکل به یکدیگر وصل کنید تا حلقه آستین لباستان مشخص شود.


حالا ترسیم جلوی لباس را آغاز می ‌کنیم.

برای رسم الگوی جلو، از نقطۀ پنج شروع می ‌کنیم. به اندازۀ یک پنجمِ دور گردن به سمت پایین می ‌آییم و نقطۀ «هفده» را مشخص می ‌کنیم.
دوباره به سراغ نقطۀ پنج می ‌رویم. این بار ، به اندازۀ یک پنجم دور گردن، منهای نیم سانتی متر به سمت چپ می ‌آییم و نقطۀ «هجده» را روی خط افقی مشخص می ‌کنیم. حالا نقطۀ هفده و هجده را طبق شکل به یکدیگر متصل کنید.
حالا به سراغ نقطۀ هجده می ‌رویم و به اندازۀ سر شانه به سمت خط سرشانه می ‌آییم و نقطۀ «نوزده» را طبق شکل مشخص می ‌کنیم.
حالا به سمت نقطۀ سه می ‌رویم؛ از نقطۀ سه به اندازۀ نصف فاصلۀ میان خط سه- هفده منهای نیم سانتی متر را به عنوان نقطۀ «بیست» مشخص می ‌کنیم. از نقطۀ بیست به سمت راست، خطی را ترسیم کنید.
از نقطۀ سیزده، خطی به سمت بالا ترسیم کنید تا نقطۀ «بیست و یک» روی خط کارور مشخص شود، سپس نیمساز زاویه را رسم کنید تا نقطۀ «بیست و دو» حاصل شود. نقطه‌ های نوزده، بیست و یک، بیست و دو و چهارده را با توجه به شکل به یکدیگر متصل کنید و حلقه آستین را تشکیل دهید.


 


الگوی بالاتنه آماده است. حالا باید به سراغ رسم آستین برویم.
 
برای ترسیم الگوی آستین، ابتدا باید الگوی بالاتنه را به طور کامل ترسیم کرده باشید و اندازۀ حلقه آستین را بر اساس آن مشخص کنید. برای ترسیم آستین لباس نوزاد، باید حلقه جلو، حلقه پشت، دور حلقه و قد آستین را اندازه بگیرید (درست مثل شکل پایین).


 


حالا نوبت به ترسیم چارچوبِ آستین می ‌رسد. در این قسمت از کار نیز باید پیش از هر کاری، خطی عمودی ترسیم و نقطۀ «صفر» را مشخص کنیم. پس از آنکه نقطۀ صفر را روی کاغذ مشخص کردید، به اندازۀ قدِ آستین پایین بیایید و نقطۀ «یک» را مشخص کنید. خطی افقی ترسیم کنید تا از نقطۀ یک بگذرد. حالا شما خط مچ را ترسیم کرده ‌اید.
باز هم به نقطۀ صفر باز می ‌گردیم. از نقطۀ صفر به اندازۀ یک پنجم دور حلقه بالاتنه جلو و پشت، به علاوۀ نیم سانتی متر به سمت پایین می ‌آییم و نقطۀ «دو» را مشخص می ‌کنیم. از نقطۀ دو هم باید خطی افقی ترسیم کنید تا خط کف حلقه آستین مشخص شود.
حالا نصفِ طولِ خط یک – دو را علامت بزنید تا نقطۀ «سه» مشخص شود. از نقطۀ سه هم خطی افقی بگذرانید و آن را خط آرنج بنامید.

هنگامِ ترسیمِ الگو، حواستان به زاپاس لباس باشد؛ زاپاس را هم می ‌توانید هنگام ترسیمِ الگو اعمال کنید و هم هنگامِ بُرش زدن پارچه.
اگر هم دوست داشته باشید، می ‌توانید از الگوهای آماده استفاده کنید و آن‌ ها را بر اساس سایز نوزادتان یا جدول سایزبندی، بُرش بزنید.
 باز به نقطۀ صفر بازگردید و به اندازۀ حلقۀ جلو، به علاوۀ 0.7 سانتی متر، طبق شکل، به سمت راست بروید و خطی اریب ترسیم کنید تا نقطۀ «چهار» مشخص شود. نقطۀ «پنچ» را نیز به همین ترتیب مشخص کنید. فقط این بار، حلقۀ پشت را با 0.7 سانتی متر جمع کنید. از نقطه‌ های چهار و پنج، خطی عمودی ترسیم کنید تا از نقاط هفت و شش بگذرد.

 


از نقطه‌ های شش و هفت، دو و نیم سانتی ‌متر به سمت داخل الگو بیایید و نقاط «هشت» و «نه» را مشخص کنید، البته این اندازه دلخواه است!
حالا با اتصال هشت به نقطۀ چهار، نقطۀ نه را به نقطۀ پنج وصل کنید. این دو خط جدید از خط آرنج عبور می کند. محل تلاقی آن‌ ها را خط آرنج نقاط «ده» و «یازده» بنامید.

اندازۀ خط صفر- چهار را بر چهار قسمت تقسیم و نقاط «دوازده»، «سیزده» و «چهارده» را مشخص کنید.
حالا به سراغ نقطۀ دوازده بروید و از آنجا به اندازۀ 0.8 سانتی‌ متر به سمت بالا بروید و نقطۀ «پانزده» را مشخص کنید.
حالا به سراغ نقطۀ 14 بروید و از آنجا به اندازۀ 0.7 سانتی متر به سمت پایین بیایید و نقطۀ «شانزده» را مشخص کنید.
اکنون برای ترسیم پشت آستین، خط صفر-پنج را به چهار قسمت تقسیم و نقطه‌ های «هفده»، «هجده» و «نوزده» را روی آن مشخص کنید.
حالا به سراغ نقطۀ نوزده بروید و از آن به اندازۀ 0.3 سانتی متر پایین بیایید و نقطۀ 21 را مشخص کنید.
حالا به سراغ نقطۀ هفده بروید و به اندازۀ 0.7 سانتی متر به سمت بالا بروید و نقطۀ «بیست» را مشخص کنید.


 


حالا برای ترسیم کاپِ آستین، نقاط چهار، شانزده، سیزده، صفر، بیست، هجده، بیست و یک و پنج را به یکدیگر متصل کنید، درست مثل شکل بالا.
 الگوی آستین شما آماده است. کاغذ الگو را، درست مثل شکل پایین، تا کنید تا خطوطی که در تصویر می ‌بینید با یکدیگر مماس شوند. اگر خط مچ الگوی شما هم مثل الگویی که در تصویر پایین مشاهده می ‌کنید، به شکل منحنی بود، باید الگویتان را اصلاح کنید تا خط صاف شود. پس از اصلاح، نقطۀ «بیست و چهار» را مشخص کنید. قسمت دیگری که باید اصلاح شود، برآمدگی اضافۀ نقطۀ چهار و پنج است. آن خط را اصلاح کنید و نقطۀ «بیست و پنج» را روی الگو مشخص کنید.
الگوی بالاتنۀ کودک شما آماده است و می ‌توانید با انتخابِ پارچه ‌ای زیبا و مناسب، لباس مورد نظرتان را بدوزید.

 این پست را به اشتراک بگذارید
header icon خوشحال میشویم پاسخگوی سوالات شما باشیم
امتیاز شما به این مقاله :